Kích thước giường ngủ gỗ chuẩn


Kích thước giường ngủ gỗ
Các kích thước giường ngủ gỗ tự nhiên chuẩn năm 2020 - giường đơn 1m2 dùng cho kiến trúc xá, cơ sở y tế, giường đôi dùng cho gia đình các khách sạn, giường 1m6 và 1m8 cho không gian gia đình, nhà nghỉ khách sản

https://scholar.google.com/citations?user=aueUy30AAAAJ&hl=vi